ЧОТИРНАДЦЯТІ ЮРИДИЧНІ ЧИТАННЯ «Проблеми імплементації національного законодавства до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом»

17-18.04.2019

 

2019 JR14 titul 200 x 150У Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, на базі факультету політології та права, відбулася міжнародна наукова конференція ЧОТИРНАДЦЯТІ ЮРИДИЧНІ ЧИТАННЯ «Проблеми імплементації національного законодавства до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом».
Угода про асоціацію за своїм обсягом і тематикою є найвагомішим міжнародно-правовим документом за всю історію України та найунікальнішим міжнародним договором з укладених Європейським Союзом з третьою країною. Угода визначила якісно новий формат відносин між Україною та Європейським Союзом, що ґрунтується на принципах «політичної асоціації та економічної інтеграції» і стала стратегічним орієнтиром системних соціально-економічних реформ в Україні. І вже нині результати виконання Угоди про асоціацію є відчутними, а переваги – помітними: експорт до ЄС, збільшення доступу до ринків третіх країн, зменшення можливостей для тиску на Україну з боку Російської Федерації, децентралізація, реформування енергетичного сектору, реформа державної служби та ін. Під таким кутом зору й актуалізується питання аналітичного погляду на стан імплементації національного законодавства до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Фотогалерея...

Конференція логічно продовжила цикл щорічних наукових конференцій, започаткованих факультетом політології та права НПУ імені М.П. Драгоманова та Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Цьогоріч вона присвячена 185-річчю НПУ імені М. П. Драгоманова та 70-річчю Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Вже традиційно співорганізаторами Конференції також стали Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України; Громадська організація «Феміда» та Центр правової освіти і науки.
На пленарному та панельних засіданнях виступили провідні юристи – вчені і практики, політики і політологи, філософи, історики, педагоги, представники професорсько-викладацького складу вітчизняних та зарубіжних закладів вищої освіти, а також наукових установ. Зокрема, представники Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Краківського педагогічного університету імені Комісії народної освіти (Польща), Опольського університету (Польща), Національної академії внутрішніх справ, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Вінницького національного аграрного університету, Юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Академії адвокатури України, Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка та ін.
2019 JR14 Andrusishin 200 x 150Відкрив конференцію та привітав учасників декан факультету політології та права НПУ імені М.П. Драгоманова, академік Української академії історичних наук, академік АН ВШ України, академік Української академії політичних наук, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Богдан Андрусишин.
2019 JR14 prezidia 200 x 150З вітальним словом до учасників міжнародної Конференції звернувся ректор Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, член-кореспондент НАН України, академік НАПН України, доктор філософських наук, професор Віктор Андрущенко. В рамках співпраці з Науково-дослідним інститутом інформатики і права НАПрН України він вручив нагороди співробітникам інституту.
2019 JR14 Shemsuchenko 200 x 150Зі словами вітань до учасників Конференції а також змістовною доповіддю на тему: «Гармонізація законодавства України з європейським правом: проблеми теорії і практики» виступив директор Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, академік НАН України, академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор Юрій Шемшученко.
Директор Інституту законодавства Верховної Ради України, академік НАН України, академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор Олександр Копиленко презентував для наукової бібліотеки НПУ імені М.П. Драгоманова серію книг проекту «Із першоджерел», який започатковано Інститутом законодавства Верховної Ради України ще 2012 року до сторіччя Української революції.
Директор Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України, члена-кореспондент НАПрН України, академік АН ВШ України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Володимир Пилипчук у своєму виступі окреслив основні проблеми адаптації національного законодавства до правових стандартів захисту даних Європейського Союзу. Він також відзначив почесними грамотами співробітників факультету політології та права НПУ імені М.П. Драгоманова з нагоди 185-річчя Університету.
На адресу учасників конференції також надійшов вітальний лист від імені Національної академії правових наук України за підписом її Президента, академіка Олександра Петришина.
Завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, академік НАПН України, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Наталія Оніщенко зосередила увагу учасників Конференції на векторі взаємодії правового становища особи в Україні та Євросоюзі.
Теоретичним засадам імплементації світових стандартів та європейських принципів у законодавство України була присвячена доповідь вченого секретаря Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України Наталії Пархоменко.
Завідувач кафедри теорії та історії держави і права НПУ імені М. П. Драгоманова, кандидат юридичних наук, доцент Ростислав Огірко розкрив у своєму виступі соціально-культурний аспект проблеми суб’єктності в інтеграції України з Європейським Союзом.
Проблемам розвитку місцевого самоврядування у Європейському Союзі була присвячена доповідь директора Інституту права, адміністрації і економіки Краківського педагогічного університету імені Комісії народної освіти, доктора юридичних наук, професора Анджея Пясецького (Польща).
До осмислення і визначення ключових характеристик сучасної держави, як соціальної, правової, демократичної у своїй доповіді звернувся Василь Костицький – президент Асоціації українських правників, дійсний член (академік) Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор.
Варто відзначити значну активність і увагу до Конференції з боку представників студентства, які отримали можливість апробувати свої наукові розробки на спеціальному панельному засідання «Трибуна молодого вченого».
Використавши всі цінні надбання Конференції, було підписано Підсумковий документ, в якому, з метою більше послідовного та ефективного вирішення проблем, що постають у сфері імплементації національного законодавства до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, як ключового чинника євроінтеграції, вміщено пропозиції (рекомендації) органам державної влади та їх посадовим особам, науковій спільноті, освітянам, усьому громадянському суспільству.