Кафедра правознавства та галузевих юридичних дисциплін

Кафедра правознавства та галузевих юридичних дисциплін бере свій початок з 1999 року. Саме тоді з’явилася потреба підготовки спеціалістів з різних галузей права, формування у здобувачів знань, умінь і навичок розв’язувати задачі та практичні проблеми в галузі професійної правничої діяльності, формування правового мислення. У зв’язку з чим раніше створену кафедру правознавства реорганізовано у дві кафедри: теорії та історії держави і права та цивільного і кримінального права.

Згодом було прийнято рішення про об’єднання кафедри цивільного та трудового права і кримінального права та процесу в одну. Таким чином, було утворено кафедру галузевих юридичних дисциплін.

На сьогодні очолює кафедру правознавства та галузевих юридичних дисциплін кандидат юридичних наук, доцент Наталія Валеріївна СУХИЦЬКА.

Особливістю кафедри правознавства та галузевих юридичних дисциплін є те, що більшість науково-педагогічних працівників є не лише науковцями, а й практиками.

Розуміючи значимість та необхідність практичної діяльності, кафедра забезпечує організацію проходження виробничої практики здобувачами вищої освіти на підприємствах (установах, організаціях) різних форм власності, в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, адвокатури України, закладах освіти, судах.

Професорсько-викладацький склад кафедри на чолі з дирекцією Інституту бере активну участь у міжнародних конференціях, семінарах, круглих столах, присвячених різним проблемам правової спрямованості, до проведення яких залучаються провідні науковці та практики в юридичній галузі.

Активну участь у наукових дослідженнях беруть і студенти. Про результати своїх наукових досліджень вони доповідають на звітно-наукових студентських конференціях, які щороку проводяться в Університеті. Результати наукових досліджень знаходять своє відображення в магістерських, дипломних та курсових роботах студентів, якими керують досвідчені викладачі кафедри.

При підготовці та проведенні лекцій, практичних і семінарських занять активно використовуються інформаційні технології (електронні посібники, навчальні системи, електронна пошта, дистанційна форма навчання).

З метою підвищення інтересу до навчального процесу у студентів при кафедрі працює науковий гурток «Правова держава».

З метою прищеплення поваги до закону, протидії правовому нігілізму, усвідомлення цінності права та формування активної громадянської позиції створено гурток «Правознавець в дії» для дітей віком від 14 до 17 років, де вихованці мають змогу ознайомитися з основами права, специфікою роботи юриста в різних галузях та особливостями цієї професії.

У своїй діяльності кафедра керується, передусім, призначенням університету, на який в сучасних умовах покладено завдання сформувати нову парадигму освіти, що відповідає міжнародним стандартам; модель сучасної освіти неминуче повинна поєднувати наукову організацію з демократизмом студентського життя і творчості. Тому одним з основних напрямів діяльності кафедри є наукова робота професорсько-викладацького складу.

Кафедра готує бакалаврів, магістрів та докторів філософії

  • галузь знань – 08 Право
  • спеціальність – 081 Право
  • освітньо-професійна програма – Право.

Фотогалерея