Історія навчально-наукового інституту права та політології

Положення 200 x 275Факультетові політології та права Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова виповнюється 20 років. Він є помітною структурою в українському освітньому просторі у сфері підготовки політологічних та правознавчих кадрів у першу чергу для освітньої галузі. Його досягнення відомі як у нашому університеті, так і в Україні загалом. За значний внесок у розвиток юридичної та політичної наук, підготовку юридичних кадрів та у зв’язку з 15-річчям від дня заснування колектив Інститут (факультету) політології та права нагороджений Почесною відзнакою Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України (наказ № 69 від 22 листопада 2007р.).Інститут політології та права бере свій початок з соціально-гуманітарного факультету і є його правонаступником, що знайшло своє відображення у «Положенні пр. Інституту політології та права Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова», прийнятому Вченою радою університету 27 вересня 2007 р. і затвердженому ректором, членом-кореспондентом НАН України, академіком НАПН України В. П. Андрущенком.

 

Створення у жовтні 1992 р. соціально-гуманітарного факультету пов’язане з реорганізацією освітньої сфери, коли в результаті кардинальних змін у суспільно-політичному житті на карті світу з’явилася незалежна Україна. Разом з нею були ухвалені й ідеологічні цінності, прямо протилежні марксизму-ленінізму. На поверхню почали виходити прояви глибинної історичної свідомості українського народу. Як зазначив Голова Верховної Ради України, академік НАН України, професор В. Литвин, показали свою невмирущість ідеї М. Грушевського, В. Винниченка, С. Петлюри, сотень тисяч інших будівничих національної державності. Незважаючи на те, що кілька поколінь борців за незалежну Україну 20-х і 90-х років були майже повністю знищені авторитарним режимом, боротьба за демократизацію суспільно-політичного життя, яка охопила всі верстви, сприяла зростанню національної свідомості студентської молоді. Відповідних корективів вимагала і система гуманітарної освіти. 

Проголошення незалежності України відкрило нову сторінку в історії нашого навчального закладу. В результаті активних домагань колективу вузу у 1993 р. інституту було повернуто ім’я видатного вченого-енциклопедиста, борця за вільну українську школу М. П. Драгоманова, а згодом біля центрального корпусу було відкрито пам’ятник визначному вченому.
На новому історичному етапі треба було впроваджувати нові зміст і форми діяльності, в першу чергу в сфері гуманітарних наук, зберігши та вдосконаливши традиції минулих років.
Своєрідність і актуальність створення нового факультету була викликана також необхідністю об’єднання колишніх т.зв. суспільних кафедр навколо нагальних проблем навчальної, науково-методичної й організаційної діяльності у вузі для підготовки спеціалістів соціально-гуманітарного профілю «для різних типів шкіл та вищих і середніх навчальних закладів України».
Цю потребу зрозумів і швидко реалізував на практиці ректорат Київського педагогічного інституту імені М. Горького. З ініціативи ректора, академіка АПН України М.І. Шкіля, першого проректора Ю. П. Гудзя Вчена рада інституту на своєму засіданні 6 жовтня 1992 р. ухвалила рішення про відкриття в інституті соціально-гуманітарного факультету. Назване рішення було оформлене наказом ректора № 261 від 9 жовтня 1992 р. У ньому, зокрема, зазначалося: «1. Відкрити з 10 жовтня 1992 р. соціально-гуманітарний факультет. 2. Віднести до структури факультету такі кафедри: історії України (зав. кафедрою проф. Кузьмінець О. В.); політології і соціології (проф. Безродний Є. Ф.); філософії (проф. Волинка Г. І.); економічної теорії (проф. Радіонова І. Ф.); правознавства (проф. Пастухов В. П.); культурології (проф. Закович М. М.); психології (доц. Левченко М. В.).
З перших днів і протягом наступних п’яти років деканом факультету працював кандидат філософських наук, доцент Валерій Йосипович Скиба, який доклав зусиль для становлення і розвитку новоствореного підрозділу. За перші п’ять років, як пізніше згадував В. Й. Скиба, було пройдено дуже важкий шлях становлення в НПУ імені М. Драгоманова соціально-гуманітарного факультету (СГФ). Це був період довготривалого налагодження освітньо-професійних підвалин для підготовки спеціалістів нового фаху: накопичувалися необхідні ресурси, створювалися базові спрямування і засоби для забезпечення навчального процесу, розроблялися відповідні документи для всього циклу підготовки фахівців, вівся інтенсивний пошук розв’язання кадрових проблем. Найбільш показовим у цьому відношенні було становлення правознавчого відділення. Зокрема, коли у 1994 р. було відкрито кафедру юридичних наук, її невеликому колективу довелося починати, по суті, «з нуля»: хто забезпечуватиме викладання юридичних дисциплін, де взяти навчальні програми, плани семінарських занять, придбати необхідну навчально-методичну літературу?
За підтримки ректорату і навчальної частини університету спеціальність «правознавство», «соціальна педагогіка», «політологія» були ліцензовані Міністерством освіти України. Фахова підготовка студентів здійснювалася на основі стандартизації освітньо-професійних планів, які стали результатом багаторічних пошуків вивчення досвіду споріднених факультетів (юридичних, філософських, соціально-педагогічних) інших вузів. Нові навчальні плани підготовки спеціалістів були затверджені Вченою радою університету 27 березня 1997 р.
У перший рік свого існування в складі СГФ не було студентів, лише кафедри. Набір було здійснено у 1993 р. Студентами стали 44 першокурсники: 25 правознавців, 11 соціальних педагогів і 8 політологів.
Удосконалювалася і зміцнювалася структура факультету. У 1993 р. до його складу увійшли кафедри соціальної педагогіки на чолі з професором А. Й. Капською, а згодом кафедра педагогічної творчості, якою керувала доцент Н. В. Гузій. З 1993-го по 1997 р. факультет випускав спеціалістів за такими спеціальностями: правознавство (кваліфікація: викладач правознавства, юрист); соціальна педагогіка (соціальний педагог, викладач економічної теорії); політологія (викладач політології, політолог).
У 1997/98 н. р. на факультеті відкрито заочне відділення за спеціальністю «правознавство», студентами якого стало 117 осіб, а у 1998/99 н. р. – і на двох інших відділеннях. Конкурси абітурієнтів на всі відділення факультету з року в рік зростали, доходячи до п’яти – восьми осіб на місце, збільшувалася кількість студентів, які навчалися на контрактній основі, що свідчило про престижність СГФ в університеті. У 2002/2002 н.р. здійснено перший набір на спеціальність «релігієзнавство» - 26 осіб. Таким чином на 4 спеціальностях факультету навчалося 1150 студентів, серед яких 649 стаціонару (з них 148 за контрактом) і 501 заочного відділення (з низ 246 за контрактом).
У 1999 р. всі спеціальності СГФ пройшли експертну перевірку Державної акредитаційної комісії і атестовані за ІV рівнем.
У 1994 р. на факультеті було створено нову кафедру юридичних наук, завідувачем якої став доц. В. Й. Скиба; згодом її перейменували у кафедру правознавства соціально-гуманітарного факультету з лютого 1998 р. завідувачем якої призначено проф. Б. І. Андрусишина. У 1999 р. кафедру правознавства реорганізовано у дві кафедри: теорії та історії держави і права та цивільного і кримінального права.
Соціально-гуманітарний факультет став складатися з 4 відділень – правознавства, політології, соціальної педагогіки, релігієзнавства та 9 кафедр: теорії та історії держави і права (зав. кафедри проф. Андрусишин Б. І.), цивільного і кримінального права (доц. І. П. Устінова), соціальної педагогіки (проф. Капська А. Й.), політології і соціології (проф. Кучменко Е. М.), релігієзнавства (проф.. Бондаренко В. Д.), психології (доц.. Долинська Л. В.), філософії (проф.. Волинка Г. І.), економічної теорії (доц.. Радченко В. В.), педагогічної творчості (доц. Сидоренко В. Х.). Діяв також читальний зал соціально-гуманітарних наук (завідувач Т. Д. Гром’як), громадська організація «Феміда».
Факультет випускав фахівців із спеціальностей: правознавство (кваліфікація: викладач правознавства, правознавець); соціальна педагогіка (соціальний педагог і практичний психолог); політологія (викладач політології, вчитель соціально-гуманітарних дисциплін); релігієзнавство (викладач релігієзнавства і культурознавчих дисциплін).
З грудня 1997 р. факультет очолив доктор історичних наук, академік Української академії історичних наук, проф. Богдан Іванович Андрусишин. Заступниками декана працювали доц. Вайнола Р. Х. (з навчальної роботи) і старший викладач Михайліченко М. В. (з виховної і наукової).
З розумінням до проблем становлення факультету ставилися проректори з економіки доц. О. С. Падалка, з наукової роботи доц. П. В. Дмитренко, з навчальної роботи заочного відділення В. Г Нижник, з комп’ютеризації доц. І. Г. Трегуб, голови профкому викладачів І. Т. Горбачук, студентів С. Г Цибін.
Навчально-виховний процес на факультеті забезпечували 71 штатний викладач і 57 сумісників, серед них 2 академіки, 16 докторів наук, професорів, понад 60 кандидатів наук, доцентів, серед яких відомі в Україні і за її межами вчені: академік АПН України, проф. Зязюн І. А., професори Б. І. Андрусишин, В. І. Акуленко, Ю. В. Александров, В. Д. Бондаренко, І. М. Варзар, Г. І. Волинка, В. П. Горбатенко, О. П. Гош, М. М. Закович, А. Й. Капська, Е. М. Кучменко, О. В. Скрипченко, Ю. О. Федів, Г. Я. Яроцький.
Поряд з досвідченими професорами і доцентами зростали молоді викладачі факультету, які своїм фаховим рівнем, педагогічною майстерністю завоювали авторитет серед студентів, своїх старших колег по роботі. У цьому ряду слід відзначити А.І. Козенюка, Н.В. Кідіну, С.В. Березовську, Н. О. Деркачову, Л. Ф. Присяжну, Н. М. Макосій, О. В. Шубку, Д. Ю. Малкова, С. А. Малкова, С. А. Мирошніченка.
Професорсько-викладацький склад факультету працював над вдосконаленням та реформуванням змісту освіти, загальноосвітньої підготовки та змісту фахової підготовки. У названому контексті розроблялися нові навчальні плани і програми, які забезпечували фундаментальну наукову, загальнокультурну та практичну підготовку фахівців.
Факультет здійснив перехід на багатоступеневу систему підготовки кадрів. З вересня 2000 р. почався випуск магістратури з спеціальності «соціальна педагогіка»: денна і заочна (всього дипломи магістрів здобули 20 випускників). 1997 р. на факультеті відкрито екстернатуру з спеціальності «соціальна педагогіка».
Факультет став справжнім центром підготовки фахівців нового покоління, які поєднують у собі не лише солідний професійний рівень, але й є носіям високих морально-естетичних цінностей, національно-патріотичних переконань, вони стали гідними будівничими молодої Української держави. За 10 років свого існування СГФ випустив 445 фахівців (за спеціальностями: правознавство 230, соціальна педагогіка 81 (19 магістрів), політологія 115), які працюють викладачами правознавчих дисципліну вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, вчителям у школах, ліцеях, гімназіях правового профілю, державних органах, викладачами політології, вчителями соціально-гуманітарних дисциплін, політологами у політичних і владних структурах, громадських організаціях, радниками народних депутатів, політичними аналітиками; розгортають роботу в установах соціального захисту дітей та молоді, надають психолого-педагогічну допомогу та підтримку незахищеним верствам населення.
Наукова діяльність викладачів факультету була органічною частиною освіти. Ми можемо говорити про нові наукові школи, які очолили відомі вчені і педагоги. Серед них – проф. Г. І. Волинка (філософія), проф. Ю. В. Александров (кримінальне право), проф. М. М. Закович (культурологія), проф. В. І. Акуленко (міжнародне право), проф. О. В. Скипченко (психологія), проф. А. Й. Капська (соціальна педагогіка), проф. В. П. Горбатенко (політологія). Кінцевими результатами діяльності наукових шкіл стали підготовка висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів.
У 2002/2003 н. р. в аспірантурі на кафедрах факультету навчалося близько 40 аспірантів. В докторантурі перебувало 3 докторанти.
Науково-дослідна робота – це важлива складова ланка діяльності факультету. Положення та висновки наукових досліджень відображалися в аналітичних та анотованих звітах, лекційній роботі, написанні наукових праць, науково-навчальних, науково-практичних виданнях, науково-практичних конференціях, проведених на факультеті та за його межами.
Учені факультету виступали з доповідними на науковими повідомленнями на науково-практичних конференціях, що проводилися під егідою різних інституцій, зокрема: Міжнародна конференція «Освіта і сім’я в постатеїстичних суспільствах» (18-24 вересня 2002 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Соціальна робота в Україні на початку ХХІ століття: реалії та перспективи» (29-31 жовтня 2002 р.); Семінар-лекторій «Культурна спадщина людства» (під егідою Державної історичної бібліотеки та міськдержадміністрації) 28.10.2002 р.; Міжнародна науково-практична конференція «Україна-Польша в ХХ столітті» (травень 2002).
Необхідною складовою загально факультетської наукової роботи була діяльність студентського наукового товариства, наукових гуртків і проблемних груп. Згідно з наказом ректора про організацію НТТСМ на факультеті працювали 40 таких наукових гуртків і проблемних груп. За результатам наукової роботи за 2001 р. 8 студентів факультету стали переможцями ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади (наказ Міністерства освіти і науки України № 677 від 10.10.2001 р.), що становить 50 % усіх призових місць, які вибороли студенти нашого університету.
Протягом 2002/2003 н. р. проведено ряд тематичних форм роботи НТТСМ, серед яких: ділова зустріч студентів та викладачів з начальником слідчого відділу прокуратури м. Києва, радником юстиції Пасікою К. Г., лекція «Актуальні проблеми судової системи», прочитана суддею Верховного суду України Тітовим Ю. Г. до Дня юриста, вечір запитань і відповідей «Економіко-правове регулювання системи освіти України», науково-теоретична конференція «Захист авторських прав в Україні», науково-практична студентська конференція, присвячена Дню української писемності і мови (за підтримки бібліотеки гуманітарного корпусу університету).
Регулярними на факультеті стали «круглі столи», бесіди, дискусії, до яких залучалися відомі юристи, політики, аналітики, вчені різних галузей. Гостями факультету були: перший Президент України Л. Кравчук, голова Верховної Ради України І. Плющ, міністр освіти та науки України В. Кремень, патріарх УПЦ КП Філарет, депутати Верховної Ради України В. Пинзеник, О. Ємець, А. Білоус, суддя Верховного суду України Ю. Титов, директор Інституту держави і права імені В.М. Корецького, доктор юридичних наук, професор, академік НАН України Ю. С. Шемшученко, директор Державного центру соціальних служб для молоді України Толстоухова С. В., ректор Краківської педагогічної академії М. Слива, ректор Українського вільного університету (м. Мюнхен) Л. Рудницький, депутат Бундестагу (Німеччина), керівник парламентської фракції Ганс Йорген Дос та інші.
Проблеми, пов’язані з ефективністю здійснюваного навчально-виховного процесу, проведенням наукових досліджень, посиленнями їх впливу на підготовку висококласних фахівців соціально-гуманітарного профілю факультету допомагали вирішувати перший проректор проф. Ю. П. Гудзь, з навчально-виховної роботи доц. І. І. Дробот, ректорат загалом і особисто ректор НПУ імені М. П. Драгоманова академік АПН М. І. Шкіль.
Соціально-гуманітарний факультет став своєрідним «донором» для створення нових інститутів: Інституту соціальної роботи та управління, Інституту філософської освіти і науки та Інституту соціології, психології та управління.
З обранням на посаду ректора НПУ імені М. П. Драгоманова у травні 2003 р. доктора філософських наук, професора, академіка Національної академії педагогічних наук України Віктора Петровича Андрущенка, за його ініціативою у 2003-2005 рр. було здійснено фундаментальне дослідження історії становлення та розвитку університету, результати якого дозволили уточнити витоки і дату його заснування – грудень 1834 р. Святкування 170-ї річниці університету підтвердило його високий статус не лише в державі, а й у європейському освітньому просторі.
Під безпосереднім керівництвом і за участі В. П. Андрущенка в університеті створено ряд інститутів, в тому числі й Інститут політології, соціології, права (наказ № 379 від 03.07.2006 р.). Протягом двох років в інституті велася підготовка за спеціальностями «Соціологія», «Менеджмент організацій», «Психологія». У цей час на всіх формах в інституті навчалося 1115 (більше 1000 студентів). У зв’язку з реорганізацією його назву було змінено на Інститут політології та права (наказ № 556 від 31.10. 2007 р.).
Інститут політології та права був одним із провідних підрозділів в НПУ імені М. П. Драгоманова.
Головним завданням Інституту політології та права була освітня, науково-практична підготовка високопрофесійних фахівців в галузі політології та правознавства. На денній, заочній, дистанційній та екстернатній формах навчання проводиться з спеціальностей „Правознавство”,, „Політологія”, «Державне управління», за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр. В рамках виконання програми оптимізації підрозділів Університету на початку 2016 р. Інститут політології та права було реорганізовано у факултет політології та права.
Факультет очолює директор, доктор історичних наук, професор, академік Української академії історичних наук, АН вищої школи, Української академії політичних наук України, заслужений діяч науки і техніки України Богдан Іванович Андрусишин.
У своїй роботі факультет політології та права керується законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, рішеннями Вченої ради університету та ректорату, які щотижня розглядаються на директораті, вивчаються на засіданнях Вченої ради інституту і кафедр.
Головними структурними одиницями факультету політології та права є кафедри: теорії та історії держави і права (завідувач – Б. І. Андрусишин); політичних наук (завідувач – О. В. Бабкіна); цивільного та трудового права (завідувач – С. І. Шимон); кримінального права та процесу (завідувач – В. П. Мікулін); методики викладання соціально-гуманітарних дисциплін (завідувач – А. А. Булда); економічної теорії (завідувач –В. В. Радченко); політології та державного управління (завідувач – К. О. Ващенко); правознавства (завідувач – І. О. Салтовський); освітньої політики (завідувач –Є. М. Суліма).
Крім того навчальний процес забезпечують допоміжні підрозділи: Бібліотека та читальний зал суспільно – політичної літератури; Центр правової допомоги; Центр правової освіти і науки; Криміналістична лабораторія; Центр політичного аналізу і прогнозування; Кабінет інноваційних технологій соціально-гуманітарної освіти; Навчально-методична лабораторія «Зал судових засідань».
Спеціальність «Правознавство» передбачає теоретичну і практичну підготовку до професійної діяльності в навчальних і наукових закладах, в органах державної влади і управління, юстиції, суду, прокуратури, адвокатури, фінансово-кредитних та правоохоронних установах і здійснюється кафедрами теорії та історії держави і права, кафедрою цивільного та трудового права, кафедрою кримінального права та процесу і кафедрою правознавства. В інституті функціонує аспірантура зі спеціальностей: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право; 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.
Сфера діяльності фахівця з правознавства включає органи державної виконавчої влади, прокуратури, судової влади, правоохоронні органи, установи Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, адвокатуру, державну податкову адміністрацію, митні установи, державні фонди, приватні юридичні організації, фінансово-кредитні установи, загальноосвітні навчально-виховні заклади, вищі навчальні заклади тощо.
Значний вклад у започаткування та становлення спеціальності «правознавство» у нашому університеті внесли відомі вчені-правники, юристи-практики: академіки Академії правових наук О. А. Підопригора, В. В. Копейчиков, професори В. Л. Мунтян, О. О. Шевченко, В. П. Пастухов, С. Л. Лисенков, О. О. Підопригора, В. Ф., Погорілко, Р. А. Калюжний, В.І. Акуленко, Ю. В. Александров, Б. І. Андрусишин, В. І. Галаган, Суддя Верховного Суду Ю. Г. Тітов; доценти Н.М. Оніщенко, О. О. Майданник, О.В. Майданник, І.В. Опришко, Ю.І. Крегул, І. П. Устінова, С. В. Бобровник, В.Б. Волинець, В.І. Женунтій, І. К. Омельченко, Н. С. Мацько, Д. О. Карпенко, А. П. Тимченко, Л. А. Сидорчук, В. Й. Скиба та інші.
Спеціальність «Політологія» передбачає підготовку фахівців для теоретичного і практичного забезпечення функціонування політичної влади держави та її інститутів, підготовку політичних лідерів і державних діячів, викладачів та вчителів політології. Означені завдання здійснюють кафедра політичних наук і кафедра політології та державного управління.
Підготовка політологів ведеться за рядом спеціалізацій: «політична освіта», «політичний менеджмент», «політолог, викладач політології», «політичний аналіз, прогнозування та державне управління».
По спеціальності є аспірантура і докторантура.
Широкий спектр посад можуть займати випускники-політологи: викладач соціально-політичних дисциплін; політолог, політичний конфліктолог; фахівець по зв’язках з громадськістю та пресою; консультант у партіях та інших суспільних об’єднаннях, політичний оглядач; співробітник управління внутрішньої політики органів місцевого самоврядування; політолог аналітик, науковий співробітник; експерт із суспільно-політичних питань; спеціаліст державної служби; голова виборчого штабу тощо.
На базі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст в інституті започатковано магістерську програму в галузі знань «Державне управління» за спеціальністю «Державне управління у сфері освіти», яка передбачає працевлаштування в управліннях (відділах) освіти районних і обласних державних адміністрацій, управліннях у справах сім’ї та молоді, а також підготовку директорів шкіл, заступників директорів з відповідних напрямків, і загалом сприятиме росту кар’єри в освітній галузі тощо. У 2012 р. зроблено перший набір студентів-магістрів за державним замовленням у кількості 10 осіб денної форми навчання.
Працюють в НПУ імені М.П. Драгоманова й відомі вчені економічного профілю. В університеті започаткована спеціальність «Економічна теорія». У її становлення та розвиток значний вклад внесли відомі вчені та організатори освіти професори І. Ф. Радіонова, В. Я. Бобров, О. П. Гош, І. Л. Петрова, доценти В. В. Радченко, Л. М. Кириленко, Н. І. Насікан, І. С. Череда та ін.
Навчально-виховний процес в факультеті забезпечують 28 докторів наук, професорів і 50 кандидатів наук, доцентів, загалом понад 100 викладачів.
Серед професорсько-викладацького складу факультету імена провідних вчених України: доктор філософських наук, професор, перший заступник міністра освіти і науки, молоді та спорту України, член-кореспондент НАПН України Є. М. Суліма, лауреати Державної премії України у галузі науки і техніки, академік НАН України, директор Інституту держави і права імені В. М. Корецького, доктор юридичних наук, професор Ю. С. Шемшученко, академік Української академії політичних наук, заступник директора цього ж інституту, доктор політичних наук, професор В. П. Горбатенко, заслужений діяч науки і техніки, академік УАПН, заслужений працівник МВС України, доктор юридичних наук, професор В. Д. Бабкін, доктори юридичних наук, професори В.І. Акуленко, В.Г. Пилипчук (чл.-кор. АпрН України), С. Г. Стеценко, Н. М. Пархоменко, В. Л. Федоренко, В. П. Мікулін, Р.Д. Мацюк, академіки УАПН, доктори політичних наук, професори О.В. Бабкіна, І. М. Варзар, В. М. Бебик, С. О. Телешун, І. П. Бідзюра, Г. І. Зеленько, К. О. Ващенко, М. І. Хилько, доктори економічних наук, професори С.І. Біла, О.П. Гош, доктор історичних наук А. М. Гуз, доктори педагогічних наук, професори А. А. Булда., В. І. Бобрицька та ін.
За вагомі досягнення у розвитку правової, політичної та економіної наук підготовку висококваліфікованих кадрів викладачі інституту відзначені державними державними та академічними нагородами, стають переможцями престижних науково-освітянських рейтингів, зокрема, професор Андрусишин Б. І. став переможцем рейтингу – конкурсу «Кращий освітянин року» за 2009 р., проведеного під егідою МОН України газетою «Освіта», а за підсумками 2010 р. став переможцем у номінації «Студентські симпатії». Професор Бабкіна О. В. стала переможцем рейтингу «Кращий професор НПУ імені М. П. Драгоманова за 2009-2010 н. р.»
За підсумками 2011-2012 н. р. за наукові досягнення нагороджено Б. І. Андрусишина Срібною медаллю «Михайло Петрович Драгоманов 1841-1895 р р.», медаллю «Петра Орлика», медаллю «20 років Збройних сил України», Подякою Головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації «За багаторічну плідну співпрацю, високий професіоналізм», Подякою за багаторічну співпрацю із Українською спілкою ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), підготовку фахівців у галузі права, патріотичне виховання молоді та медаллю заслуженого ветерана м. Києва, Почесною грамотою Академії наук вищої школи України «За вагомий внесок у розвиток науки і вищої освіти України», Почесною грамотою Ради Київської міської організації ветеранів, а також відзначено О. В. Бабкіну «Подякою ректора».
Відповідно до концепції розвитку Інституту зміцнюється та поповнюється матеріально-технічна база для організації навчально-виховного процесу та професійної підготовки майбутніх фахівців. У період 2003-2010 рр. відкрито Центр правової освіти і науки (спільно з Інститутом держави і права імені В. М. Корецького (керівник – академік НАН України, проф. Шемшученко Ю. С.); Центр політичного аналізу і прогнозування (керівник – проф. Телешун С. О.); Криміналістична лабораторія; центр правової допомоги; лабораторію і кабінет сучасних інформаційних технологій. Відкрито – залу судових засідань. Методичне наповнення лабораторії, використання сучасних інноваційних технологій забезпечить формування практичних умінь та навичок у студентів, наблизить їх до реалій майбутньої професії. В інституті діє осередок Союзу юристів України (голова – проф. Андрусишин Б. І.).

Історія становлення та розвитку Навчально-наукового інституту права та політології Українського державного університету імені Михайла Драгоманова бере свій початок з моменту створення соціально-гуманітарного факультету Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (1992 рік), який згодом було перейменовано в Інститут політології, соціології, права (2006 рік) та Інститут політології та права (2007 рік). У 2021 році у зв’язку з оптимізацією структури Університету створено соціально-правовий факультет, до якого увійшов Інститут політології та права.
У 2022 році створено Навчально-науковий інститут права, назву якого в 2023 році змінено на Навчально-науковий інститут права та політології, у зв’язку з введенням до структури Інституту спеціальності Політологія.

Інститут права та політології очолює кандидат юридичних наук, заслужений працівник соціальної сфери України Павло Валерійович Горінов.

До структури Навчально-наукового інституту права та політології входить:
- кафедра теорії та історії держави і права;
- кафедра правознавства та галузевих юридичних дисциплін;
- кафедра політичних наук;
- науково-дослідний центр «Інститут сімейної та молодіжної політики імені Олександра Яременка»;
- інформаційно-просвітницький центр з прав людини;
- юридична клініка «Центр правничої допомоги».

Навчально-науковий інститут права має фахові видання:
- Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 18. Право;
- Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 22. «Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін».

Спільно з Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України з 2004 року започатковано цикл щорічних міжнародних наукових конференцій «Юридичні читання».

Для забезпечення високого професійного рівня та з метою урізноманітнення навчально-виховного процесу, кафедри Інституту залучають до співпраці науковців НАН України, практичних працівників міністерств і відомств, викладачів з інших закладів вищої освіти України, юристів-практиків, адвокатів, нотаріусів тощо.
Основними формами співпраці є: проведення наукових конференцій, семінарів, круглих столів; створення й організація роботи спільних наукових періодичних видань; підготовка та організаційне забезпечення навчальних та виробничих практик студентів, стажування викладачів; розробка спільних освітніх програм підготовки фахівців; участь у навчальному процесі через читання курсів лекцій; участь у роботі ЕК; бібліотечний обмін виданнями кожної зі сторін та інше.

В Інституті створена та функціонує система студентського самоврядування, яка охоплює навчально-виховний, науковий, культурний, інформаційний, спортивний сектори та сектор захисту прав студентів. Плідна співпраця студентського самоврядування та професорсько-викладацького складу Інституту є гарантом активного розвитку та вдосконалення освітньої системи Університету загалом.
Наукове життя Інституту наповнене участю студентів у різноманітних конкурсах, олімпіадах, міжнародних та всеукраїнських конференціях.
За високі досягнення в навчанні та науковій сфері студенти-відмінники, молоді науковці Інституту стають стипендіатами Президента України та Верховної Ради України, переможцями спортивних та інтелектуальних змагань, виборюють призові місця, проявляючи високу ерудованість і практичні вміння.

Випускники Інституту обіймають престижні посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, судах, є успішними адвокатами, нотаріусами, керівниками юридичних служб, юристами в юридичних компаніях, аналітиками в експертних організаціях, медіа, бізнесі; політологами, консультантами в партіях та інших суспільних об’єднаннях, політичними оглядачами, аналітиками, експертами із суспільно-політичних питань, головами виборчих штабів. Наші випускники також поповнюють професорсько-викладацький склад провідних закладів вищої освіти України.

 

*Положення про Навчально-науковий інститут права та політології