НДЦ «Інститут сімейної та молодіжної політики імені Олександра Яременка»

НДЦ «Інститут сімейної та молодіжної політики імені Олександра Яременка» є науково-дослідним підрозділом Навчально-наукового інституту права та політології Українського державного університету імені Михайла Драгоманова.
Інститут створено 26 квітня 1991 р. рішенням Кабінету Міністрів Української РСР. Діяльність Інституту здійснюється відповідно до Положення, та керується Законами України „Про наукову і науково-технічну діяльність”, „Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”, „Про науково-технічну інформацію” тощо.
Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2022 р. № 758-р «Деякі питання утворення та реорганізації закладу вищої освіти» Інститут було реорганізовано шляхом приєднання до Українського державного університету імені Михайла Драгоманова.
Місія Інституту – наукове забезпечення формування і реалізації молодіжної і сімейної політики та національно-патріотичного виховання на національному та місцевому рівнях.
Основні напрями діяльності Інституту:
• проведення прикладних наукових досліджень;
• розробка ıнформацıйно-аналıтичних, науково-методичних ı навчально-методичних матерıалıв;
• пıдготовка проєктıв нормативно-законодавчих актıв;
• проведення соцıологıчних дослıджень;
• здıйснення науково-методичного супроводу окремих соцıальних програм, що реалıзуються державними та громадськими органıзацıями;
• навчання та пıдвищення квалıфıкацıї спецıалıстıв соцıальної сфери, якı працюють з сıм’ями, дıтьми та молоддю.
У 2023 роках запланована реалізація 8 прикладних науково-дослідних робіт за такими темами:
• Національно- патріотичне виховання в умовах децентралізації в Україні;
• Формування культури здорового способу життя молоді у комплексі загальнонаціональних пріоритетів, регіональних та особистісних інтересів;
• Мотиваційні чинники і форми участі молоді у формуванні та реалізації молодіжної політики на рівні територіальних громад;
• Інституціоналізація молодіжної роботи в умовах трансформації українського суспільства;
• Молода сім’я: баланс професійних та сімейних обов’язків;
• Можливості оптимального вибору професії та кар’єрного розвитку, стимулювання підприємництва і самозайнятості серед молоді;
• Механізми реалізації молодіжної політики в умовах децентралізації;
• Вплив епідемії COVID-19 на соціально-економічний та морально-психологічний стан молоді.

Детальніше...